De schoolgids

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een envelop met informatie over de school.

Daarin ontbreekt dit schooljaar de schoolgids 2020 - 2021. Aangezien de schoolgids veel informatie bevat over de school in het algemeen met een aantal foto's ter illustratie hierbij de link naar de schoolgids van afgelopen schooljaar.


Schoolgids 20-21.pdf

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze schoolgids op papier en/of uw exemplaar niet meer kunnen vinden, dan kunt u zich wenden tot de administratie van de school voor een exemplaar.

Om u een indruk te geven welke informatie u kunt vinden in onze schoolgids volgt hieronder: 

De inhoudsopgave van de schoolgids

Inleiding         
De beknopte geschiedenis van 150 jaar         
Identiteit, missie, visie en verwachtingen       
Schoolstructuur          
Bestuur, RvT, MR en Activiteitencommissie     
Krachtenbundeling binnen OHS
Kind staat centraal      
Kindvriendelijk
Prestaties        
De leerstof      
Computeronderwijs c.q. ICT    
Na groep 8      
Feesten, vieringen en activiteiten       
Beoordeling     
Rapportage, Werkmap, Rapportagemap           
Doubleren/tussentijdse overgang       
Inhoudelijke kwaliteitszorg     
Ondersteuningsplan c.q. leerlingenzorg          
Doelstelling     
Stap 1: Algemene ondersteuning in de klas    
Stap 2: Specifieke ondersteuning in de klas   
Stap 3: Specifieke ondersteuning + interne hulp        
Stap 4: Specifieke ondersteuning + externe hulp       
Stap 5: Verwijzing naar een andere school.    
Passend Onderwijs, Kurzweil, Hi/Level Helmond        
Kwaliteitsmetingen      
De omgeving  
Peuterspeelzaalwerk (PSZ) Korein       
"Halte 4": Overdrachtsprocedure van voorschool naar basisschool      
Kinderboerderij, moestuin en bostuin  
Speelplaatsen en gymzaal       
Informatievoorziening 
Ouderzaken    

Oudervriendelijk, Ouderbetrokkenheid   
Inschrijving leerlingen c.q. aannamebeleid     
Privacy
Kritische vragen en klachten   
Verkeerswerkgroep     
De kosten       
Activiteitenbijdrage schooljaar
Procedure met tijdpad van de activiteitenbijdrage      
Tussenschoolse opvang (TSO = overblijven), Bijdrage tussenschoolse opvang         
Schoolmelk     
Bereikbaarheid directie
Ziekte en kinderziektes           
Extra verlof  
   
Schorsing en/of verwijdering  
Zorginstellingen          
GGD Zuidoost-Brabant, Zorg voor Jeugd, Het Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Leergeld Helmond    
Schooltijden en vakanties       
Schooltijden    
De schoolvakanties, studiedagen en vrije dagen schooljaar
Algemene gegevens    
Correspondentieadres van de school, Rekeningnummers, Contactpersonen         
Bestuursleden, Medezeggenschapsraadsleden, Raad van Toezicht       
Overblijfcoördinator, Leden van de activiteitencommissie    
Vertrouwenspersoon m.b.t. de klachtenregeling          
Peuterspeelzaal Korein
Verkeerswerkgroep     
Contactadres Inspectie van het Onderwijs, Contactadres Jeugdgezondheidszorg (GGD)  
Contactadres Centrum Jeugd en Gezin           
Overzicht personeel
Contact
Wilhelminaschool
Bachlaan 9          5707 RM Helmond          T.0492-590175          E.info@wilhelminaschool.nl
© 2022  Wilhelminaschool-powered by BasisOnline