Pestprotocol

Uiteraard - omdat bij ons het welbevinden van de kinderen onze 1e prioriteit is - vinden wij het héél belangrijk, dat kinderen met respect met elkaar omgaan. Daarbij is pesten natuurlijk iets wat wij NIET tolereren en vooraf proberen te voorkomen. Eén en ander staat allemaal te lezen in ons "Pestprotocol".

Pestprotocol 2016.pdf

Klachtenregeling

Ouders die klachten hebben m.b.t. de groep van hun kind, worden geacht direct rechtstreeks contact op te nemen achtereenvolgens met:
 1. allereerst de groepsleerkracht (indien niet naar tevredenheid opgelost)
 2. de betreffende bouwcoördinator (indien niet naar tevredenheid opgelost)
 3. de directie en/of het bestuur (indien niet naar tevredenheid opgelost)
 4. de vertrouwenspersoon
Ouders die klachten hebben m.b.t. algemene schoolzaken, worden geacht direct rechtstreeks contact op te nemen achtereenvolgens met:
 1. de directie en/of het bestuur (indien niet naar tevredenheid opgelost)
 2. de vertrouwenspersoon
De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Vereniging voor Bijzondere Scholen (VBS). Daaraan gekoppeld is er een vastgestelde klachtenregelingprocedure. De school dient - volgens deze procedure - te beschikken over een vertrouwenspersoon.

De klachtenprocedure voldoet aldus aan de eisen die de wetgever stelt. Voor verdere informatie hierover kunt u zich wenden tot de directie van de school.
 

Vertrouwenspersoon m.b.t. de klachtenregeling

Hr. L. Savelkouls                       tel. 55 03 72

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In onderstaande link is het protocol "hoofdluis"terug te vinden:
 
Protocol hoofdluis goedgekeurd MR sept 13.pdf
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Extra verlof
De volgende richtlijnen voor verlof zijn overeenkomstig de algemene landelijke richtlijnen (in te zien bij de directie):
 • Tot het kind vijf jaar wordt, mogen ouders hun kind wettelijk vijf uren per week thuishouden. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar als het echt noodzakelijk is, kan dit wel (na overleg met de leerkracht). Als ouders hun kind meer uren per week thuis willen houden, dan hebben zij speciale toestemming van de directie nodig. Dat kan voor maximaal vijf uren per week.
 • Kinderen kunnen extra vrije dagen krijgen - altijd na een schriftelijk verzoek - voor belangrijke familieverplichtingen, zoals begrafenissen, huwelijken en belangrijke jubilea.
 • Verzoeken tot extra verlof moeten altijd schriftelijk middels het aanvraagformulier worden ingediend. Deze formulieren zijn bij de directie en/of de administratie te verkrijgen.
 • Voor het overige moeten ouders zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties.
 • Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
  • in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
  • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
  • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
 • Voor alle overige schriftelijke verzoeken tot vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties wordt door de directie in principe géén toestemming gegeven.
 • Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.
 • Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
Contact
Wilhelminaschool
Bachlaan 9          5707 RM Helmond          T.0492-590175          E.info@wilhelminaschool.nl
© 2022  Wilhelminaschool-powered by BasisOnline