Identiteit, missie en visie

De Wilhelminaschool heeft als identiteit: "bijzonder neutraal".

Bijzonder, omdat iedere andere dan een openbare school "bijzonder" wordt genoemd.
Neutraal, omdat ons onderwijs niet gebaseerd is op een religie of een specifieke onderwijsfilosofie.
 
Onze missie (m.a.w. daar staan wij voor) luidt: "Natuurlijk plezierig samen vooruit".
  
Voortkomend uit onze missie is onze visie (m.a.w. daar gaan wij voor) gebaseerd op de volgende kernwaarden:
 •  Betrokkenheid: Betrokkenheid van ieder vormt de basis voor een goed schoolklimaat c.q. het welbevinden. Betrokkenheid zien we op school vooral aan de mate waarin men zich verbonden voelt met en verantwoordelijk voelt voor de ander en de verbondenheid met de eigen én de gemeenschappelijke taken en ontwikkeling (concreet = interesse in ieder kind en elkaar)
 • Respect: Respect voor elkaar zien we terug in het gedrag, waarin men laat zien de ander als waardevol mens te beschouwen - ongeacht de verschillen. Hierdoor voelt iedereen zich veilig  om op basis van gelijkwaardigheid zijn/haar eigenheid te kunnen en mogen behouden. Men  houdt dus rekening met elkaar en dat is bij de sfeer, het werken en het samenwerken bij ons op school een voorwaarde (concreet = o.a. ook respect voor de natuur).
 • Gezamenlijkheid: Gezamenlijkheid zie je in ons streven naar een WIJ-gevoel. Het samen zorgen voor veiligheid, plezierig leren en opbrengsten. Alle betrokkenen streven ernaar samen optimaal te kunnen functioneren, zodat niemand het gevoel krijgt er alléén voor te staan (concreet = o.a. kringgesprekken, jaarsluiting e.a. vieringen, samenwerkend leren, schoolreizen/kampen).
 • Eigentijds: Eigentijds, omdat we in willen spelen op de (snel veranderende) maatschappij, daar waar mogelijk. Hierbij stimuleren we elkaar én de kinderen om mee te denken, met ideeën te komen en creatief te denken om te kunnen anticiperen op veranderingen en op hun toekomst. Naast de ontwikkeling van het leren speelt de ontwikkeling als mens hierbij bij ons aanbod en met name ICT een grote rol.
n.b.  Duidelijke, eerlijke, open en positief kritische communicatie tussen alle betrokkenen is bij dit alles uiteraard een voorwaarde.
 
Met deze 4 kernwaarden zijn wij gekomen tot de volgende zaken:
 • Het onderwijs is de basis, waarbij de professionele cultuur en de relatie met ouders/verzorgers een hele duidelijke rol hebben.
 • Voor de basis - het onderwijs - hebben wij een aantal visiestukken samengesteld.
 • Hoe dat concreet in ons dagelijkse werk terug komt, waarbij ook de 4 kernwaarden een rol spelen, zal gestalte krijgen in bijlagen c.q. onderleggers voor onderwijs, professionele cultuur en de relatie met de ouders.
De signatuur, missie en visie vormen de basis voor het schoolplan 2015-2019 met betrekking tot het totale aanbod van de school. Tevens zorgen de signatuur en de visie voor een instroom van kinderen van binnen, maar zeker ook van buiten de wijk. 
 
Kindvriendelijk

De Wilhelminaschool neemt kinderen serieus. In iedere groep en binnen de school is ruimte voor de eigen inbreng van de kinderen. Dat gebeurt o.a. door middel van kringgesprekken, individuele gesprekken, eigen teksten schrijven en meedenken over bijvoorbeeld de inrichting van het lokaal en de specifieke regels in de eigen groep. 

Kinderen hebben - naast dat stukje eigen inbreng - tevens behoefte aan een duidelijke structuur en veiligheid. Per groep wordt daarom afgesproken - indien mogelijk in overleg met de kinderen - hoe zij met elkaar om dienen te gaan, zodat iedereen met plezier en een veilig gevoel naar school gaat.

In de dagelijkse praktijk legt de school bij deze omgangsregels het accent op het bevorderen van positief gedrag, door dat gedrag als goed voorbeeld te benadrukken.                                
Bij het bestrijden van negatief gedrag ligt de nadruk binnen de groep op het negeren en isoleren ervan. Dat betekent dat kinderen met negatief gedrag zoveel mogelijk buiten de groep individueel op dat gedrag aangesproken worden.

Er is een protocol ontwikkeld - gebaseerd op het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten - om onverhoopt pestgedrag te voorkomen en/of aan te pakken. In de praktijk betekent dat in hoofdlijnen:
 • Het team ziet pesten als een probleem en gaat er van uit dat dit zeker door ouders/verzorgers wordt onderschreven.
 • Het team tracht pesten te voorkomen door er op school voor te zorgen dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen én door regels vast te stellen.
 • Bij het signaleren van pesten maken wij gebruik van observaties en modellen.
 • Wij nemen stelling in tegen pesten, door tegen pestgedrag op te treden.
 • Wij richten ons op het voorkomen van pesten, dus de preventieve aanpak.
 • De school beschikt voor de ouders/verzorgers over een vertrouwenspersoon. De ouders/verzorgers kunnen hiermee contact opnemen, indien zij van mening zijn dat  er op onjuiste wijze gebruik is gemaakt van bovenstaande of dat de aanpak geen resultaat heeft gehad.
De methode Leefstijl wordt gehanteerd in alle groepen en richt zich op het verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden.

De school hanteert waarden en normen, waarbij het uitgangspunt is dat kinderen en leerkrachten met plezier hun werk kunnen doen.

 
Contact
Wilhelminaschool
Bachlaan 9          5707 RM Helmond          T.0492-590175          E.info@wilhelminaschool.nl
© 2022  Wilhelminaschool-powered by BasisOnline